Osada Portowa

ul. Rybacka 88a

82-120 Krynica Morska

+48 603 577 402

+48 600 820 442

 email: osadaportowa@wp.pl


Studio Fitness Odessa

ul. Armii Krajowej 1

82-300 Elbląg

NIP: 578-252-92-42


nr konta:

Bank PEKAO S.A. II od Elbląg

13 1020 1752 0000 0402 0095 3042

REGULAMIN OBIEKTU OSADA PORTOWA

 

  

  1.    Obiekt świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania.
  2.    Apartamenty wynajmowane są na doby, a doba rozpoczyna się  o godz. 15.00 a  kończy się  o godz. 10.00 dnia następnego.
  3.    Po przyjeździe do obiektu należy okazać ważny dokument tożsamości  celem dokonania formalności związanych z meldunkiem.
  4.   Do korzystania z usług na terenie Ośrodka upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesioną na jej potwierdzenie zaliczką, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji wraz uregulowaniem reszty całej brakującej opłaty w dniu przyjazdu w wielkości zadeklarowanego terminu podczas wstępnej rezerwacji, oraz z wniesionymi opłatami dodatkowymi przy dokonywaniu meldunku.
  5.   Do ceny pobytu wynikającego z cennika  należy uiścić opłaty dodatkowe wynikające z naliczenia podczas meldunku, które nie były wcześniej naliczane min. opłaty końcowej za sprzątanie, opłaty za psa.
  6.  Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego i wysprzątanego domku lub pokoju gotowego do użytkowania  poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w apartamencie.
  7.  Oddanie apartamentu przez klienta w dniu wyjazdu następuje poprzez zgłoszenie tego faktu personelowi obiektu, który w obecności użytkownika sprawdzi stan techniczny i wyposażenie wszystkich pomieszczeń i przekaże informacje do administracji obiektu celem odbioru kluczy.
  8.  Wynajmujący nie może udostępnić apartamentu innym osobom niezameldowanym w apartamencie, nawet jeśli nie upłynął termin za który uiścił należną opłatę.
  9.  Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych. Każda niezrealizowana rezerwacja (brak pojawienia klienta w ośrodku w dniu rezerwacji maksymalnie do następnego dnia do godziny 16.00) upoważnia Ośrodek jednostronnie do zerwania umowy z możliwością żądania zwrotu wszelkich poniesionych kosztów z tego tytułu.
  10. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na terenie Ośrodka po godz. 10.00 (ostatniego dnia pobytu) jest niemożliwe bez zgody administratora obiektu.

    11. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania apartamentu należy zgłaszać na bieżąco                            personelowI.                                                                                                                                                                            12. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.                                                                                                                                          13. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania goście  obiektu            ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

    14. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń lub przekazanego         mienia obiektu, a powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu ,     naprawę uszkodzenia lub zakup zniszczonej lub zagubionej rzeczy.

    15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach lub pokojach przedmioty                  wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem          okien i drzwi w momencie opuszczania domku lub pokoju.

    16. Na terenie obiektu należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano, z wyjątkiem            organizowanych przez sam obiekt imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.                                          17.  Osoby zakłócające spokój, porządek lub korzystające z powierzonego mienia w sposób     niezgodny z regulaminem w obiektu mogą być z niego usunięte bez prawa do                       jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.                       18. W obiekcie zabronione jest:                                                                                          - zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody                personelu obiektu (lub w trakcie ciszy nocnej),                                                                  - takie zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu, które rażąco może                  zakłócać spokojny pobyt innym gościom.                                                                         19. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:                              - będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających                              - które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

   20. Osoby niebędące klientami obiektu nie mogą  przebywać na jego  terenie, ale                 dopuszcza się możliwość odwiedzin gości obiektu. Jednakże w takim przypadku klient           obiektu całkowicie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości bądź sprawy wynikłe z                 powodu  tych odwiedzin.

    21. Zezwolenie na pobyt psów w ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu             zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia przez                 personel obiektu z dokonaną wcześniej rezerwacją za dodatkową dopłatą w kwocie 30 zł /doba.                       Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień psa, sprzątania nieczystości             oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren obiektu. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną         odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.

    22. Wjazd i parkowanie dozwolone jest wyłącznie za zgodą personelu obiektu w miejscu wyznaczonym        do tego celu  i wskazanym przez personel. Parking jest niestrzeżony i obiekt nie odpowiada za pojazdy          zaparkowane na jego terenie  oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby              trzecie lub siły wyższe np.(wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp.). Parking jest  bezpłatny wyłącznie dla            klientów obiektu podczas ich pobytu. Do jednego apartamentu przypisane jest jedno miejsce                          parkingowe, a właściciel kolejnego samochodu przypadającego na jeden apartament(jeżeli jest taka              możliwość) winien uiścić dopłatę w wysokości 15 zł/doba.

     23. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych,             które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za                 wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie całego obiektu .

     24. Pobyt dzieci  na placu zabaw i boisku  dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które               biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie           następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie placu zabaw i zobowiązują się przestrzegać                 wszelkich zasad  i regulaminu korzystania z placu zabaw i istniejących tam przyrządów .

    25. Istnieje możliwość zakwaterowania dodatkowej  osoby powyżej ilości określonej w cenniku, ale               tylko  po zgłoszeniu tego faktu podczas rezerwacji lub po przybyciu na miejsce personelowi obiektu,               jednakże rezerwujący ponosi opłatę w wysokości 50 zł na dobę, od zgłoszonej dodatkowej osoby,                     natomiast obiekt nie zapewnia dodatkowego miejsca sypialnego, a dzieci zawsze wliczone są do                       całkowitego obłożenia apartamentu bez względu na wiek.                                                                                     

     26.  Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego                    niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody, bądź braku sygnału TV lub Wi-Fi        itp.

     27. W przypadku opuszczenia obiektu pojazdem po godz. 22.00 i przed 7.00 należy zgłosić ten fakt                personelowi.                                                                                                                                                                           28. W przypadku rezygnacji z usługi w trakcie jej realizacji obiekt nie dokonuje zwrotu          jakichkolwiek  opłat  za poniesione świadczenia.                                                                 29. Zabrania się korzystania w apartamentach z  własnych urządzeń elektrycznych, butli        gazowych, grilli elektrycznych itp. lub jakichkolwiek urządzeń dodatkowych (poza                  istniejącymi)bez zgody personelu. W przypadku niezastosowania się do powyższego mają      zastosowanie przepisy pkt. 13, 14, 17.                                                                             30.  Zabrania się rozpalania grilla poza miejscami wyznaczonymi  oraz używania środków      pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp., W przypadku niezastosowania się do      powyższego  zakazu mogą mieć zastosowanie przepisy z pkt. 13, 14, 17.

     31. Wszelkie odpady z domków należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w                            wyznaczonych miejscach na terenie obiektu.                                                                                                                 32.  W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W przypadku              złamania tego zakazu do rachunku dopisana zostanie opłata 200zł na likwidacje zapachu      tytoniu.                                                                                                                          33.  Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:                           – w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach                           rezerwacyjnych.                                                                                                             34.  Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez kierownictwo i personel obiektu i              obowiązuje od dnia 1.05.2019 r.

Goście korzystający z usług obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

Krynica Morska
ul. Rybacka
55 236 86 79 (centrala)
zobacz na mapie

Rezerwacja Apartamentu

+48 603 577 402

+48 600 820 442